परिसर्पविसर्पणकुष्ठलक्षण ।

पित्तात्सदाहाःपिटकास्सुतीव्राः । स्रावान्वितास्सरुधिराः परिसर्पमाहुः ।
सोष्णं समंतात्परिसर्पते य--त्तीक्ष्णं विसपर्णमिति प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥ ६७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.