वातपित्त प्रधान कुष्ठलक्षण ।

त्वग्नाशशोषस्वरभंगुराद्याः । स्वापे भवंत्यनिलकुष्ठमहाविकाराः ।
भ्रूकर्णनासाक्षतिरक्षिरागः । पादांगुलीपतनसक्षतमेव पित्तात् ॥ ७१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.