असाध्यकुप व रिष्ट ।

यत्कुष्ठिदुष्टार्तवशुक्रजाता--पत्यं भवेदधिककुष्ठिगतं त्वसाध्यम् ॥
रिष्टं भवेत्तीव्रतराक्षिरोग--नष्टस्वरव्रणमुखो गलितप्रपूयम् ॥ ७८ ॥
208

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.