महामय वर्णनक्रम ।

महामयानामखिलां क्रियां ब्रुवे । यथाक्रमाल्लक्षणतच्चिकित्सितैः ।
असाध्यसाध्यादिकरोगसंभवप्रधानसत्कारणवारणादिभिः ॥ ५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.