निंबास्थिसारादि चूर्ण ।

निंबास्थिसारं सविडंगचूर्णं । भल्लातकास्थिरजनीद्वयसंप्रयुक्तम् ॥
निम्बास्थितैलेन समन्वितं त--त्क्षुण्णं निहंति सकलामपि कुष्ठजातिम् ॥ ९१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.