पुन्नागबीजादिलेप ।

अत्युच्छ्रितान्यत्र हि मण्डलानि । शस्त्रैस्सफेननिशितेष्ठिकया विघृष्य ॥
पुन्नागबीजैः सह सैंधवार्कै--स्सौवर्चलैः कुटजकल्कयुतैः प्रलिंपेत् ॥ ९२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.