प्रमेह निदान ।

गुरुद्रवस्निग्धहिमातिभोजनं । दिवातिनिद्रालुतया श्रमालसं ॥
नरं प्रमेहो हि भविष्यतीरितं । विनिर्दिशेदाशु विशेषलक्षणैः ॥ ६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.