उदररोगनिदान ।

नृणां समस्तैः पृथगेव दोषै--। र्यकृत्प्लिहाभ्यामुदकोपयोगात् ॥
विषप्रयोगांत्रनिरोधशल्या--। द्भवंति घोराणि महोदराणि ॥ १२७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.