पित्तोदर लक्षण ।

सदाहतृष्णाज्वरशोषयुक्तम् । सपीत{??}ण्मूत्रशिराप्रतानम् ॥
महोदरं शीघ्रविसारि साक्षात् । करोति पित्तं स्वनिमित्तदुष्टम् ॥ १२९ ॥
218

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.