सन्निपातोदरलक्षण ।

तदेतदत्यंबुददुर्दिनेषु । विशेषतः कोपमुपैति नित्यम् ॥
तदानुगो मूर्च्छति तृष्णया च । विदाह्यते दाहपरीतदेहः ॥ १३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.