यकृत्प्लिहोदर लक्षण ।

ज्वरातिदाहात्प्रचुरांबुपाना--द्विदाहिभिर्दूषितरक्तकोपात् ।
यकृत्प्लिहाभ्यामधिकं प्रवृद्धं । महोदरं दक्षिणवामपार्श्वे ॥ १३३ ॥
219

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.