बद्धोदर लक्षण ।

सबालपाषाणतृणावरोधात् । सदांत्र एवातिचितं मलं यत् ।
महोदरं बद्धगुदप्रतीतं । करोत्यमेध्यादिकगंधयुक्तम् ॥ १३४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.