जलोदर निदान ।

यदेव वांतः सुविरिक्तदेह--स्सबस्तिदत्तो घृतपानयुक्तः ।
पिवेज्जलं शीतलमत्यनल्पं । जलोदरं तत्कुरुते यथार्थम् ॥ १३६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.