जलोदर लक्षण ।

बहज्जलापूर्णधृतिप्रकल्पं । प्रकंपते क्षुभ्यति विस्तृतं तत् ।
सच{??}रः कृश्यति मुह्यतीह । पिपासुराहारविरक्तभावः ॥ १३७ ॥
220

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.