कृच्छ्रसाध्योदर ।

अथावशिष्टानि महोदराणि । सुकृच्छ्रसाध्यानि भवंति तानि ॥
भिषक्प्रतिक्रम्य यथानुरूपं । चिकित्सितं तत्र करोति नित्यम् ॥ १४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.