पिप्पल्यादि चूर्ण ।

सपिप्पलीसैंधवचित्रकान्वितं । यवोद्भवं साधु विचूर्णितं समम् ॥
रसेन सौभांजनकस्य मिश्रितं । लिहेद्यकृत्प्लीह्युदरोपशांतये ॥ १६९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.