जलोदर चिकित्सा ।

जलोदरे तैलविलिप्तदेहिनं । सुखोष्णतोयैः परिषिक्तमातुरम् ॥
पटेन कक्ष्यात्परिवेष्टितोदरम् । यथोक्तदेशं व्यथयेदधारया ॥ १७४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.