दशविध प्रमेहपिटकाः ।

शराविका सर्षपिका सजालिनी । सपुत्रिणी कच्छपिका मसूरिका ॥
विदारिका विद्रधिकालजी मता । प्रमेहिणां स्युः पिटका दशैव ताः ॥ ११ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.