शराविकालक्षण ।

समेचका क्लेदयुतातिवेदना । सनिम्नमध्योन्नततोष्ठसंयुता ॥
शरावसंस्थानवरप्रमाणता । शराविकेति प्रतिपाद्यते बुधैः ॥ १२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.