जालिनी लक्षण ।

समांसनाडीचयजालकावृता । महाशयात्यर्तिसतोदनान्विता ॥
सुस्निग्धसंस्रावि ससूक्ष्मरंध्रका । स्तब्धा सजालिन्यपि कीर्त्यते ततः ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.