पिटिका+ओंके अन्वर्थ नाम ।

शराविकाद्याः प्रथितार्थनामकास्सविद्रधिश्चापि भवेत्सविद्रधिः ॥
सरक्तविस्फोटवृतालजी मता--प्युपद्रवान् दोषकृतान् ब्रवीम्यहम् ॥ २१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.