कफप्रेमहका उपद्रव ।

अरोचकाजीर्णकफप्रसेकता--प्रपीनसालस्यमथातिनिद्राः ॥
समक्षिकासर्पणमास्यपिच्छिलं । कफप्रमेहेषु भवंत्युपद्रवाः ॥ २२ ॥

अर्थः--The Hindi commentary was not digitized.