पैत्तिक प्रमेहके उपद्रव ।

समेढ्रमुष्कक्षतबस्तितोदनं । विदाहकृच्छूलपिपासिकाम्लिकम् ॥
ज्वरातिमूर्च्छामदपाण्डुरोगताः । सपित्तमेहेषु भवंत्युपद्रवाः ॥ २३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.