प्रमेहियोंके लिये पथ्यापथ्य ।

सुरासवारिष्टपयोघृताम्लिका । प्रभूतमिष्टान्नदधीक्षुभक्षणम् ।
विवर्जयेन्मांसमपि प्रमेहवान् । विरूक्षणाहारपरो नरो भवेत् ॥ ३० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.