प्रमेहीकेलिये भोज्यपदार्थ ।

प्रियंगुकोद्दालकशालिपिष्टकैः । सकंगुगोधूमयवान्नभोजनैः ।
कषायतिक्तैः कटुकैस्सहाढकी--कलायमुद्गैरपि भोजयेद्भिषक् ॥ ३३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.