आमलकारिष्ट ।

निशां विचूर्ण्यामलकांबुमिश्रितां । घटे निषिक्य प्रपिधाय संस्कृते ॥
सधान्यकूपे निहितं यथाबलं निहंति मेहान् क्रमतो निषेवितम् ॥ ३४ ॥
198

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.