त्रिफला क्वाथ ।

फलत्रिकक्वाथघृतं शिलाजतु । प्रपाय मेहानखिलानशेषतः ॥
जयेत्प्रमेहान् सकलैरुपद्रवैः । सह प्रतीतान् पिटकाभिरन्वितान् ॥ ३९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.