प्रमेहपिटिका चिकित्सा ।

अतस्तु तासां प्रथमं जलायुका--निपातनाच्छोणितमोक्षणं हितम् ।
विरेचनं चापि सुतीक्ष्णमाचरेन्मधुप्रमेही खलु दुर्विरिच्यते ॥ ४४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.