रोपण औषधियां ।

तिलाः सलोध्रा मधुकार्जुनत्वचः । पलाशदुग्धांघ्रिपसूतपल्लवाः ।
कदंबजम्ब्वाम्रकपित्थतिंदुकाः । समंग एते व्रणरोपणे हिताः ॥ ४८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.