सद्योव्रण चिकित्सा ।

विशोध्य सद्यो व्रणवक्त्रपूरणं । घृतेन संरोपणकल्कितेन वा ॥
सुपिष्टयष्टीमधुकान्वितेन वा । क्षतोष्मणः संहरणार्थमिष्यते ॥ ५० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.