गर्भिणी आदिके सुखकारक उपाय ।

गर्भिणीं प्रसविनीं तदपत्यं । प्रोक्तवातहरभेषजमार्गैः ॥
संविनीय सुखितामतियत्ना--। द्बालपोषणमपि प्रविदध्यात् ॥ ७५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.