बालरोग चिकित्सा.

आमयानपि समस्तशिशूनां । दोषभेदकथितौषधयोगैः ॥
साधयेदधिकसाधनवेदी । मात्रयात्र महतामिव सर्वान् ॥ ८१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.