अस्थिगत वातचिकित्सा ।

अस्थिसंश्रितमथावयवस्थं । शृंगमाशु जयतीह नियुक्तम् ॥
पाणिमन्थनविदारितमस्थ्या । व्यापयेन्नलिकया पवनं वा ॥ ४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

231