अर्श निदान ।

वेगधारणचिरासनविष्टं--। भाभिघातविषमाद्यशनाद्यैः ॥
अर्शसां प्रभवकारणमुक्तं । वातपित्तकफरक्तसमस्तैः ॥ ८४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.