अर्शभेद व वातार्श लक्षण ।

षड्विधा गुदगदांकुरजातिः । प्रोक्तमार्गसहजक्रमभेदात् ॥
वातजानि परुषाणि सशूला--। ध्मानवातमलरोधकराणि ॥ ८५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.