अर्शका पूर्वरूप ।

अम्लिकारुचिविदाहमहोद--राविपाककृशतोदरकंषाः ॥
संभवंति गुदजांकुरपूर्वो--त्पन्नरूपकृतिभूरिविकाराः ॥ ८९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.