अर्शके असाध्य लक्षण ।

दोषभेदकृतलक्षणरूपो--। पद्रवादिसहितैर्गुदकीलैः ।
पीडिताः प्रतिदिनं मनुजास्ते । मृत्युवक्त्रमचिरादुपयांति ॥ ९१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

251