तक्रकल्प

तक्रमेव सततं प्रपिबेद--। त्यम्लमन्नरहितं गुदजघ्नम् ॥
श्रृंगवेरकुटजाग्निपुनर्भू--। सिद्धतोयपरिपक्वपयो वा ॥ १२३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.