पाटलादियोग ।

पाटलीकबृहतीद्वयपूति--। कापमार्गकुटजाग्निपलाश--॥
क्षारमेव सततं प्रपिबेद्दु--। र्नामरोगशमनं श्रृतमच्छम् ॥ १२५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.