वृद्धदारुकादि चूर्ण ।

वृद्धदारुकमहौषधभल्ला--। ताग्निचूर्णमसकृद्गुडमिश्रम् ॥
भक्षयेद्गुदगदांकुररोगी । सर्वरोगशमनं सुखहेतुम् ॥ १३४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.