वातरोग में हित ।

स्निग्धदुग्धदधिभोजनपाना--। न्यम्लकानि लवणोष्णगृहाणि ॥
कुष्टपत्रबहुलागुरुयुक्ता--। लेपनान्यनिलरोगहितानि ॥ १२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

234