वातरोग में हित ।

आज्यतैलयुतभक्षणभौज्यो--। ष्णावगाहपरिषेककरीषैः ॥
स्वेदनान्यतिसुखोष्णसुखानी--। त्येवमाद्यनिलवारणमिष्टम् ॥ १४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.