अणुतैल ।

पीलुकोपकरणानि तिलानां । खण्डखण्डशकलानि विधाय ॥
क्वाथयेद्बहुतरोदकमध्ये । तैलमुत्पतितमत्र गृहीत्वा ॥ १७ ॥
235
तच्च वातहरभेषजकल्क--। क्वाथदुग्धदधिभागविपक्कम् ॥
वातरोगमणुतैलमशेषं । हंति शांतिरिव कर्मकलंकम् ॥ १८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.