क्वाथ सिद्धलवण ।

नक्तमालपिचुंमदपटोला--पाटलीनृपतरूत्रिफलाग्नि--॥
क्वाथसिद्धलवणं स्नुहिदुग्धो--न्मिश्रितं प्रशमयेदुदरादीन् ॥ २५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.