साध्यासाध्य विचारपूर्वक चिकित्सा करनी चाहि+ए ।

उक्तलक्षणमहानिलरोगे--ष्वप्यसाध्यमधिगम्य विधिज्ञः ॥
साधयेदधिकसाधनवेदी । वक्ष्यमाणकथितौषधयोगैः ॥ ३१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.