आक्षेपक+अपतानकचिकित्सा ।

स्नेहनाद्युपकृतातुरमोक्ष--। पापतानकनिपीडितगात्रम् ॥
शोधयेच्छिरसि शोधनवर्गैः । पाययेद्धृतमनंतरमच्छम् ॥ ३४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.