वातहर तैल ।

ख्यातवातहरभेषजकल्क--। क्वाथकोलयवतोयकुलुत्थो--॥
त्पन्नयूषदधिदुग्धफलाम्लै--। स्तैलमाज्यसहितं परिपक्वम् ॥ ३५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.