आर्दित वात चिकित्सा ।

स्वेदयेदसकृदर्दितवातं । स्वेदनैर्बहुविधैर्बहुधोक्तैः ।
अर्कतैलमपतानकपत्रा--। म्लाधिकं दधि च पीतमभुक्त्वा ॥ ३७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

239