पक्षाघात अर्दितवात चिकित्सा ।

पक्षघातमपि साधु विशोध्या--। स्थापनाद्यखिलरोगचिकित्सा ॥
संविधाय विदितार्दितसंज्ञम् । स्वेदनैरुपचरेदवपीडैः ॥ ३९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.