कोष्ठगतवातचिकित्सा ।

कोष्ठजानपि महानिलरोगान् । कुष्टपत्रलवणादिघृतैर्वा ॥
वस्तिभिर्विविधभेषजयोगैः । साधयेदनिलरोगविधिज्ञः ॥ ४२ ॥
240

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.